Rod Salm-Reifferscheid

Samostatná linie rodiny svázaná s Královstvím českým začíná v průběhu 18. století. Začátek původně hraběcího rodu pocházejícího z dnešního Lucemburska, resp. Belgie, je datována do první poloviny 12. století.

Za zakladatele rodu je považován hrabě Neder-Salm Bernard von Limburg (E1194), který získal panství Reifferscheid.

K české zemi je pak vázána větev založená starohrabětem Antonem (1720-69), který založil jedinou větev probíhající do současnosti – rodovou linii sídlící v Rájci nad Svitavou. Starohrabě Anton byl mimo jiné vychovatelem dětí císařovny Marie Terezie a vychovával tudíž i budoucího císaře Josefa II. Byl nositelem řady vyznamenání a byl mu udělen i Řád svatého rouna.

Tato rodová linie získala v roce 1790 dědičný titul říšského knížecího stavu pro prvorozeného syna, v roce 1861 titul dědičný člen panské sněmovny. Ostatní členové rodu mají titul starohrabat.

Jedním ze slavných předků rodu byl Hugo František Salm-Reifferscheidt (1776 - 1836). Tento šlechtic se zasloužil o výrazný rozvoj svého panství. Studoval v Anglii technologické postupy výroby a úpravy železa a slitiny, ale i nové poznatky z oblasti textilní výroby. Vědomosti ze svých zahraničních cest uplatnil pak ve svých železárnách a textilkách. Byl zakladatelem železáren v Blansku. Podnikal i v oblasti chemie, potravinářství a jako jeden z prvních začal vyrábět řepný cukr.

Založil kromě jiného obrovskou mineralogickou sbírku, kterou později věnoval Františkovu muzeu v Brně. Byl osobním přítelem Josefa Dobrovského a dopisoval si i s Johanem Wolfgangem Goethe.

Synové Huga Františka pak zvolili převážně politickou kariéru. Hugo Karel (1803-88) byl prezidentem moravského sněmu, Robert Antonín (1804-75) působil na rakouském ministerstvu vnitra. Nejmladší syn Erich Antonín (1836-84) působil jako diplomat Rakousko-Uherska ve Španělsku.

Panství Salmů bylo jedno z větších a bohatších v českém království. Patřily k němu zámky v Rájci a Blansku, mlýn, pila, elektrárna, cihelna a především minimálně osm tisíc hektarů lesa, a také známé Punkevní jeskyně v Moravském krasu, včetně propasti Macocha. Majitel panství Hugo Mikuláš Salm-Reifferscheid (1893 - 1946) byl velkým milovníkem geologie, paleontologie a propagátorem Punkevních jeskyní.

Současnou majitelkou panství je paní Marie Alžběta Salm-Reifferscheidtová (nar. 1931), která o svůj majetek usilovala a stále usiluje v rámci restitučních sporů. První, malou část panství – 273 hektarů lesů, se paní hraběnce podařilo získat až v roce 2000.

Zbytek panství, především zbytek lesů, se podaří získat rodině pravděpodobně v nejbližší době. Uspěla totiž v srpnu 2005 u Ústavního soudu ČR ve věci občanství Huga Mikuláše Salma, svého otce, které bylo donedávna zpochybňováno.

Přitom Hugo Salm se v roce 1919 dobrovolně přihlásil jako důstojník do čs. armády bojující na Slovensku proti vpádu Maďarů. Celou dobu vždy vystupoval jako Čech a během Protektorátu pomáhal a pomohl řadě lidí, kteří byli pronásledováni německým fašistickým režimem. Za jeho postoje byla na majetek rodiny uvalena v dubnu 1942 nucená správa.

Po II. světové válce byla rodina i přes svou pomoc Čechům pronásledována a Marie Salmová byla neustále nucena hledat zaměstnání. Po znárodnění majetku v roce 1948 pracovala paní hraběnka např. jako řidička nákladního auta. Bratr Hugo Salm se také musel začlenil do „společnosti“ a začal pracovat jako elektromechanik. I přes všechnu snahu o normální život byla paní hraběnka propuštěna i z místa řidičky nákladního auta. Na konci 50. let byla nucena opustit Čechy a emigrovat přes Bělehrad do Rakouska, kde pracovala jako pojišťovací agentka. Po roce 1989 se začala vracet do míst svého mládí a následně se pokusila získat panství rodiny zpět. Zdá se, že se to paní starohraběnce, jak zní její správný titul, nakonec podaří.